ระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


* ระบบปิดการลงทะเบียนแล้ว โปรดรอเปิดอีกครั้งในรอบถัดไป

หมายเหตุ นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนแล้วยังสามารถเข้าสู่ระบบได้


กรอกรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียน